XI Konkurs plastyczno-edukacyjny Skarby MałopolskiWielka wojna, codzienne życie

W tegorocznej edycji konkursu, noszącej podtytuł Wielka wojna, codzienne życie, nauczyciele i animatorzy kultury zostali zaproszeni do realizacji projektu edukacyjnego, który w kontekście bliskiego dziedzictwa kulturowego realizuje elementy podstawy programowej, rozwija kompetencje, jest interdyscyplinarny i nawiązuje do tematu I wojny światowej. Zadaniem młodzieży będzie przygotowanie prac plastycznych interpretujących dziedzictwo w kontekście I wojny światowej.

Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na wystawie, której otwarcie zaplanowano na 6 czerwca 2014 r. Wystawie będzie towarzyszyć katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdą się także nagrodzone opisy projektów, mogące stanowić pomoc przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym.

Celem konkursu dla nauczycieli jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem lokalnym, zainspirowanie uczniów do stworzenia prac plastycznych, zwrócenie uwagi na dziedzictwo bliskie, propagowanie edukacji interdyscyplinarnej i opartej na doświadczeniu, wsparcie poszukiwań tożsamościowych uczniów i nauczycieli. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej – stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo.

Patronat nad XI edycją Konkursu plastyczno-edukacyjnego Skarby Małopolski objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wernisaż wystawy będzie przygotowany we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.

Skarby Małopolski to konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwijania kluczowych kompetencji wśród młodzieży.

Na Skarby Małopolski składają się: konkurs prac plastycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury.

Organizatorem konkursu jest Małopolski Instytut Kultury.

asp2

logoWBP-150x150


W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 53 prace i 15 opisów zrealizowanych przez nauczycieli i uczniów projektów. Poniżej werdykt w obu kategoriach (nagrodzone prace plastyczne i scenariusze):Modernizacja ekspozycji w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach

W związku z obchodami 100. rocznicy bitwy gorlickiej, w ramach współpracy MIK (Dynamika Ekspozycji) z Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach i Urzędem Miejskim w Gorlicach przeprowadzona zostanie renowacja wystawy poświęconej bitwie. Renowacja zakłada stworzenie linii narracyjnej obejmującej obecną wystawę (Bitwa Gorlicka w kontekście IWŚ i losów miasta), uporządkowanie komunikacji wizualnej i treści na całej wystawie (projekty i druk tablic i opisów), częściową poprawę warunków ekspozycyjnych (dodatkowe oświetlenie). W ramach odświeżonej wystawy wprowadzony zostanie nowy element – część poświęcona życiu codziennemu na froncie wojny pozycyjnej.

Oddział PTTK w Gorlicach Urząd Miasta Gorlice

GOSPODARZ_Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach 
100-lecie I wojny światowej Małopolski Program Obchodów

Małopolski Program Obchodów „100-lecie I wojny światowej” obejmie teren całej Małopolski i będzie realizowany w oparciu o trzy filary tematyczne: „Polska droga do niepodległości” (Kraków), „Walka żołnierza polskiego” (powiat tarnowski) oraz „Bitwa gorlicka” (powiat gorlicki). Motywem pierwszego jest wymarsz I Kompanii Kadrowej z Oleandrów i postać Józefa Piłsudskiego. Główne uroczystości odbędą się w dniach 3–6 sierpnia w Krakowie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Poza uroczystym wymarszem żołnierzy z Oleandrów przewidziano także Pokaz Kawalerii Konnej połączony z Piknikiem Wojskowym na Błoniach oraz capstrzyk na kopcu Piłsudskiego, na Sowińcu. Będzie to wydarzenie z udziałem wojskowej asysty honorowej i orkiestry Wojska Polskiego, służące popularyzacji tradycji kadrówkowej i wiedzy o powstaniu kopca.

Drugi filar dotyczy zmagań żołnierzy polskich na froncie I wojny światowej i początku budowania polskich sił zbrojnych. Obchody organizowane będą w miejscach związanych z wydarzeniami historycznymi tego okresu, tj. w Lubince, Łowczówku, Krzywopłotach, Limanowej. Przewiduje się m.in. uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych oraz delegacji zagranicznych. Wspomniane przedsięwzięcia zostaną zorganizowane w 2014 roku. Natomiast w 2015 roku główne uroczystości będą związane z upamiętnieniem jednego z najbardziej przełomowych wydarzeń I wojny światowej – Bitwy Gorlickiej, zwanej „Małym Verdun”. Planowane są m.in. pokaz musztry paradnej, koncert orkiestr wojskowych i rekonstrukcja bitwy.

W Małopolskim Programie Obchodów znajdą się także przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury, uczelnie, placówki oświatowe i inne, które będą mogły otrzymać dofinansowanie na projekty edukacyjne, kulturalne, artystyczne nawiązujące do obchodów rocznicowych wybuchu I wojny światowej. Wnioski można składać do 14 marca br. w Małopolskim Instytucie Kultury, który jest koordynatorem Programu Obchodów, realizowanego dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego.

logo1szej_poziom
Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

 • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
 • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
 • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
 • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
 • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nagrodę przyznaje się jako indywidualną lub zbiorową za wspólne dokonania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody w terminie do 20 marca 2014 roku.

Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego w maju 2014 roku.

Organizatorem konkursu jest Urząd Województwa Małopolskiego.

kornecki200


Konkurs fotograficzny Skarby Małopolski – dziedzictwo ocalone dla przyszłości

Celem konkursu fotograficznego Skarby Małopolski – dziedzictwo ocalone dla przyszłości – edycja 2014 jest:

 • wieloaspektowa dokumentacja i prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu,
 • prezentacja ocalonego dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego i obszarów związanych z kulturotwórczą działalnością człowieka oraz kultywowanych tradycji rodzinnych,
 • wieloaspektowa prezentacja zachowanego dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego i różnych aspektów życia człowieka w kontekście utrwalania i pielęgnowania tradycji. Poprzez fotografię lub cykl fotografii próba prezentacji dokonań mających na celu zachowanie wartości tworzących kulturowe dziedzictwo Małopolski,
 • kształtowanie świadomości kulturowej, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej, zilustrowanie nieprzemijających wartości polskiego, narodowego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację najlepszych prac fotograficznych na wystawie pokonkursowej,
 • propagowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych realizowanych przez Organizatorów,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z tematem konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach:

 • dokument
 • fotografia artystyczna

Prace można nadsyłać do 23 kwietnia 2014 r.

Więcej informacji o konkursie.

Organizatorami konkursu są Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Urząd Województwa Małopolskiego.